Odsłony: 13170

 

Podstawowe informacje o projekcie

Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej, z której korzystają uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku w budynku szkoły i w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP).

W budynku szkoły na I piętrze zostaną utworzone pracownie kształcenia zawodowego: ekonomiczno-rachunkowa, techniki biurowej, rysunku technicznego i komputerowego wspomagania projektowania, komunikacji w języku obcym.

Tworzenie pracowni polega na wykonaniu remontu pomieszczeń, instalacji elektrycznych i logicznych, oświetlenia, wyposażenia w sprzęt szkolny i nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK według wykazu KOWEZIU dla tych pracowni.

W budynku szkoły zostaną przebudowane toalety według wymogów sanitarnych, utworzona toaleta dla niepełnosprawnych, zainstalowana platforma schodowa dla  niepełnosprawnych. Parter i I piętro zostaną wyremontowane zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.

W budynku CKP zostanie utworzona toaleta dla niepełnosprawnych, stanowisko do badania silników diesla oraz uzupełniona izolacja fundamentów. Pracownie CKP: budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, elektrotechniki i elektroniki, eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych zostaną doposażone w sprzęt dydaktyczny umożliwiający uzyskanie umiejętności niezbędnych w firmach transportu wodnego oraz produkcji i przetwórstwa żywności.

Sposób wdrażania: powierzanie i kontrola wykonania robót budowlanych i dostaw sprzętu wykonawcom wyłonionym poprzez zamówienia publiczne. Roboty budowlane i wyposażenie pracowni w budynku szkolnym zostaną wykonane w roku 2017. Wyposażenie pracowni w CKP zostanie zrealizowane w roku 2018.

Rezultatem projektu będzie lepsze dostosowanie warunków kształcenia zawodowego w szkole do potrzeb przedsiębiorstw transportu wodnego oraz produkcji i przetwórstwa żywności, co zwiększy zainteresowanie tymi formami kształcenia, a tym samym liczbę absolwentów szkoły, co jest zgodne z założeniami określonymi w SZOOP RPO WiM dla tego poddziałania.

Licznik
Odsłon artykułów:
20962